LUKA PORTO RE GENERAL TERMS AND CONDITIONS

uvjeti poslovanja

LUKA PORTO RE OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na korisnike usluga luke nautičkog turizma, prema odredbama koncesijskog ugovora br. 1/ 13 između davatelja koncesije ŽLU Bakar – Kraljevica – Kostrena i koncesionara, tvrtke SKYDEAL MARIN d.o.o. iz Šibenika, Biskupa Jeronima Miete 33, 22 000 Šibenik, OIB: 22603264813, MBS 2958791, koji ima sklopljen ugovor o koncesiji, u gospodarskom korištenju dijelova lokalnih luka otvorenih za javni promet Bakarac, Dobra i Kraljevica, na području Županijske lučke uprave Bakar – Kraljevica – Kostrena (u daljnjem tekstu Luka Porto Re). Utvrđuje se da Luka Porto Re obavlja djelatnost na prostoru otvorenom za pristup i prolaz građana bez posebne prijave djelatnicima Luke Porto Re, te svi korisnici Luke Porto Re time prihvaćaju svoju obvezu dužne pažnje u odnosu na vlastitu imovinu, kao prema imovini trećih osoba. Općim uvjetima poslovanja reguliraju se međusobna prava i obveze Luke Porto Re i korisnika njenih usluga. U tekstu Općih uvjeta poslovanja niže navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:

 • Plovilo – svaki registrirani objekt namijenjen za plovidbu, koji je predmet ugovora o korištenju stalnog ili tranzitnog veza .
 • Vlasnik – osoba koja je u propisanoj zakonskoj ispravi označena kao vlasnik plovila.
 • Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba, koja je kao ugovorna strana sklopila ugovor o korištenju stalnog ili tranzitnog veza s Lukom Porto Re.
 • Opunomoćenik – osoba kojoj je vlasnik ili korisnik plovila dao ovlasti detaljno uređene pisanom punomoći, s time da Luka Porto Re zadržava pravo procijeniti valjanost ovlasti iz punomoći i zatražiti odobrenje vlasnika ili korisnika.
 • Charter – obavljanje gospodarske djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade.
 • Vez – prostor u moru ili na kopnu privremeno dodijeljen korisniku od strane Luke Porto Re za smještaj plovila.
 • Ugovor o korištenju stalnog veza – ugovor koji je korisnik sklopio s Lukom Porto Re na razdoblje dulje od 6 mjeseci.
 • Tranzitni vez – bezugovorni vez u Luki Porto Re na razdoblje do 6 mjeseci, koji se plati unaprijed. Vanjska usluga servisa – usluga servisa, koja je obavljena djelatnikom firme bez ovlaštenja Luke Porto Re.
  1. Smatra se da pružanje usluge veza započinje ako se Plovilo nalazi u prostoru Luke Porto Re, te nakon što je prijavljen dolazak plovila voditelju Luke. Odmah po dolasku plovila u Luku, Korisnik je dužan prijaviti dolazak Plovila.
  2. Korisnici plovila koji koriste vez u Luci Porto Re, posade i ostale osobe koje su ovlaštene boraviti na plovilima, tj. svi korisnici usluga Luke Porto Re, dužni su pridržavati se ovih Općih uvjeta poslovanja i važećeg Pravilnika o načinu održavanja reda u gospodarskom korištenju dijelova lokalnih luka otvorenih za javni promet Bakarac, Dobra i Kraljevica, na području Županijske lučke uprave Bakar – Kraljevica – Kostrena. Zbog nepridržavanja navedenih akata, Luka Porto Re može uskratiti davanje usluga, osobito korištenje veza, odnosno može otkazati vez koji je dan na korištenje.
  3. Osobe ovlaštene sukladno aktima Luke Porto Re, koji se nalaze na vezu u Luci Porto Re, dužne su čuvati plovilo i njegovu opremu pažnjom dobrog domaćina te su dužni opremiti plovilo kvalitetnim i odgovarajućim pramćanim konopcima za privez i bokobranima, za svo vrijeme boravka plovila u Luci Porto Re. Nadalje, dužni su pridržavati se svih važećih propisa u pogledu boravka i plovidbe u granicama obalnog mora Republike Hrvatske. U slučaju da plovilo nije opremljeno odgovarajućim pramćanim konopcima za privez, Luka Porto Re može u iznimnom slučaju plovilo opremiti kvalitetnim konopcima na račun korisnika plovila, bez prethodne obavijesti.
  4. Sva plovila koja uplvljavaju u krug Luke Porto Re moraju imati sve potrebne svjedodžbe o plovidbenosti i biti održavana u plovidbenom stanju sukladno važećim propisima, a dok su u plovidbi njima mora upravljati osposobljena osoba s važećom svjedodžbom te dovoljan broj kvalificirane i licencirane posade sukladno propisima. U suprotnom, Luka Porto Re ne preuzima nikakvu odgovornost, te im može i odbiti pristup ( uplovljenje i privez ).
  5. Ukoliko bilo koji od korisnika usluga Luke Porto Re uzrokuje štetu Luci Porto Re ili drugim korisnicima usluga Luke Porto Re, bilo svojom radnjom ili propustom, dužan je štetu nadoknaditi u cijelosti, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
  6. Za imovinsku i neimovinsku štetu na imovini Luke Porto Re, imovini drugih korisnika vezova te imovini trećih osoba , kao i za štetu uslijed onečišćenja okoliša, a koju je prouzročila posada plovila ili druge osobe koje su ovlaštene boraviti na plovilu, ili koja je nastala kao posljedica nekog nedostatka na plovilu ili brodskoj opremi ili kao posljedica lošeg održavanja plovila ili opreme, odgovorna je osoba koja je svojom radnjom ili propustom osobno ili svojom imovinom uzrokovala predmetnu štetu.
  7. Sve usluge Luke Porto Re naplaćuju se prema cjeniku važećem u trenutku kada se predmetna usluga pruža korisniku, a smatra se da je Korisnik usluge potpisom ugovora ili korištenjem usluge u slučaju tranzitnog veza, upoznat sa važećim cjenikom, objavljenim na web stranici Luke Porto Re.
  8. Tranzitni vez se naplaćuje unaprijed. Uplaćeni predujam smatra se odustaninom.
  9. Korisnik, posada i/ili ostale osobe na Plovilu dužni su:
   • prilikom sklapanja Ugovora u pisanom obliku predati ovlaštenoj osobi presliku važeće osobne isprave (osobna iskaznica ili putovnica) i isprave Plovila (Upisni list/Plovidbenu dozvolu, ili druge isprave koje po svom sadržaju odgovaraju navedenim ispravama), predočiti presliku važeće police osiguranja Plovila, ispuniti i predati „Inventarnu listu“ stvari i opreme na Plovilu, ovjerenu od ovlaštene osobe Luke Porto Re, predati izvod iz registra trgovačkih društava odnosne zemlje ili drugog odgovarajućeg registra (ako je plovilo u vlasništvu pravne osobe), ovlaštenje za sklapanje Ugovora i korištenje plovila (ukoliko Ugovor ne sklapa vlasnik ili iz izvoda iz registra trgovačkih društava ne proizlazi ovlast za zastupanje osobe koja želi sklopiti Ugovor). Luka Porto Re pridržava pravo zatražiti dodatne isprave ili svjedodžbe koje bude smatrao potrebnima ili primjerenima u pojedinom slučaju (npr. PDV identifikacijski broj);
   • Potpis ugovora o vezu provodi se na papiru ili u elektronskom obliku; također, potpisom ugovora smatra se plaćanje računa ili ponude, kao i ulazak plovila u Luku.
   • Za plovila koja su u režimu privremenog uvoza imati na Plovilu dokument kojim se dokazuje da od trenutka uplova u teritorijalne vode RH nije proteklo više od 18 mjeseci te pravovremeno ispunjavati svoje obveze sukladno carinskim propisima RH;
   • EU rezidenti bi uvijek na plovilu trebali imati dokaze da je za navedeno plovilo plaćena carina i/ili PDV u nekoj od država članica EU, odnosno da plovilo ima status robe Zajednice.
   • svu pokretnu imovinu Plovila navedenu u Inventarnoj listi čuvati zaključanu u zatvorenom prostoru Plovila te prijaviti svaku izmjenu u Inventarnoj listi;
   • pridržavati se Općih uvjeta i „Pravilnika o lučkom redu u luci nautičkog turizma – Luke Porto Re“. Zbog nepridržavanja istih, Luka Porto Re ima pravo raskinuti Ugovor;
   • prijaviti svoj dolazak/uplovljavanje i svaki odlazak/isplovljavanje voditelju Luke ili kontaktirajući ovlaštenu osobu;
   • prijaviti Luki Porto Re svaku promjenu adrese i drugih kontakt podataka. Smatra se da su pošiljke Luke Porto Re uredno poslane ako su poslane na adresu Korisnika veza odnosno Vlasnika plovila naznačenu u kontaktnim podacima.
  10. Predstavnici Luke mogu vršiti premještavanje plovila unutar Luke Porto Re u izvanrednim situacijama i to na odgovornost vlasnika plovila.
  11. Pri odlasku Korisnika iz Luke korisnici moraju:
   • voditelju predati Isprave Plovila, u izvorniku (za Plovila pod hrvatskom zastavom), a za strana Plovila i potvrdu o uplati propisanih naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja u izvorniku i ključeve Plovila;
   • pribaviti priključak (kabel i utikač) od energetskog ormarića do Plovila o svom trošku;
   • prije svakog napuštanja Plovila isključiti i odspojiti sve električne kablove i vodovodne priključke. Za sve nastale štete prouzročene instalacijom Plovila, odgovara isključivo Korisnik;
   • pobrinuti se da je Plovilo privezano sukladno uputama Luke Porto Re, na sigurnom odstojanju od gata (po uputima djelatmika luke) i s postavljenim bokobranima na bokovima i krmi Plovila. Osigurati i održavati krmene – stražnje konope za privez Plovila na gat;
   • na Plovilu istaknuti vidljivu oznaku imena ili registracijskog broja.
   • nadoknaditi štetu na drugim plovilima, vozilima i opremi trećih osoba koju prouzroči Plovilo odnosno Korisnik i/ili posada ili druge osobe na Plovilu, ili koja je nastala kao posljedica lošeg održavanja Plovila ili opreme na Plovilu;
   • upozoriti na opremu na podvodnom dijelu Plovila i dati točne podatke o položaju iste, posebice kod dizanja Plovila;
   • koristiti vez isključivo za privez Plovila koje je navedeno u Ugovoru, te za koje je usluga plaćena;
   • pridržavati se važećih propisa u pogledu boravka i plovidbe u granicama hrvatskih teritorijalnih voda.
  12. Luka Porto Re se obvezuje:
   • nadzirati stanje Plovila i priveza te o uočenim nedostacima obavijestiti Korisnika;
   • pribaviti, održavati i po potrebi mijenjati dvije pramčane privezaljke (mooring) i vezice (spoj privezaljke i obale-tirele);
   • omogućiti Plovilu opskrbu električnom energijom prema mogućnostima mreže te ispravnost utičnice na energetskom ormariću;
   • nadzirati i održavati energetske ormariće;
   • omogućiti Plovilu opskrbu vodom te se pobrinuti za ispravnost slavine na energetskom ormariću;
   • u slučaju vidljivog prodora mora i/ili požara intervenirati i poduzeti radnje u cilju spašavanja Plovila i imovine Luke Porto Re o trošku Korisnika;
   • u slučaju da dođe do štete nastale uslijed rada djelatnika Luke Porto Re, nadoknaditi trošak u skladu sa važećom policom, a u vrijednosti priznatoj od strane osiguravajućeg društva;
   • kod šteta na Plovilu uzrokovanih od strane drugih Plovila i/ili trećih osoba izvijestiti nadležna tijela (Lučku kapetaniju i Pomorsku policiju).
  13. Luka Porto Re neće biti odgovoran niti će imati obvezu nadoknaditi bilo koju štetu ako do oštećenja Plovila ili bilo kojeg njegovog dijela ili opreme dođe uslijed:
   • više sile, kako je taj izraz definiran Zakonom o obveznim odnosima;
   • uslijed rata, ratu sličnih događaja, obustave rada, građanskih nemira i njima sličnih događaja;
   • zlonamjernog, nemarnog ili nestručnog postupka Korisnika i/ili posade i/ili drugih osoba na Plovilu;
   • neodržavanja, zapuštenosti, istrošenosti, dotrajalosti Plovila i/ili opreme;
   • skrivenih mana Plovila;
   • krivnje trećih osoba ili krivnje drugog Plovila;
   • glodavaca na Plovilu;
   • štete na opremi ili nestanka opreme koja nije navedena na Inventarnoj listi ili je navedena na Inventarnoj listi, ali nije bila u zatvorenom prostoru pod ključem ili je nestala bez obijanja;
   • nestanka bokobrana, tendi, sidra, konopa, propelera, pomoćnih plovila (gumenjaka i sl.), pomoćnih vanbrodskih motora i druge opreme koju Korisnik učini dostupnom trećim osobama tako da one bez obijanja, provaljivanja ili drugog oblika nasilnog ulaska u zatvorene dijelove Plovila mogu doći do njih;
   • štete proizašle zbog nestručno izvedene ili dotrajale elektro, plinske ili vodovodne instalacije na Plovilu, odnosno od priključka na gatu do Plovila;
   • štete proizašle uslijed kršenja odredbi Ugovora i/ili Općih uvjeta i/ili „Pravilnika o lučkom redu Županijske Lučke Uprave Bakar Kralkjevica Kostrena”;
   • štete proizašle iz nepridržavanja carinskih, lučkih i drugih propisa;
   • zamrzavanja ili svih ostalih šteta vezanih za izmjenu temperature;
   • neistinite, netočne ili nepotpune informacije koju je dao Korisnik.
  14. Nadalje, Luka Porto Re neće biti odgovorna za troškove ili štetu koja nije uzrokovana neposrednom odgovornošću Luke Porto Re, a posebno štete:
   • uklanjanja podrtine ;
   • nastale pucanjem i/ili odvezivanjem konopa kojim je Plovilo privezano za gat/ponton;
   • od požara ili eksplozije nastale zbog nepoštivanja propisa o zaštiti od požara od strane Korisnika i/ili posade i/ili drugih osoba na Plovilu, ili prouzročene činjenjem, nečinjenjem ili propustom Korisnika i/ili trećih osoba za koje Luka Porto Re ne odgovara;
   • nastale uslijed štetnih emisija iz zraka ili mora, prirodnog podrijetla ili prouzročene činjenjem, nečinjenjem ili propustom treće osobe za koju Luka Porto Re ne odgovara;
   • koje prouzroče treće osobe svojom radnjom ili propustom, uključujući i štete za koje se odgovara po objektivnoj odgovornosti primjenom instituta odgovornosti za štetu nastalu od opasne stvari ili djelatnosti.
  15. Luka Porto Re ne odgovara za štete na Plovilu i štete prouzročene Plovilom, za koje Korisnik nije odmah po dolasku plovila u Luku Porto Re predao recepciji ključeve i isprave plovila u izvorniku.
  16. Ugovor o korištenju stalnog veza ne smatra se ugovorom o ostavi sukladno Zakonu o obveznim odnosima, imajući u vidu da predmet ugovora o vezu u svom sadržaju nije temeljen na predmetu ugovora o ostavi, te da prava ostavodavca nisu usporediva s pravima korištenja od strane Korisnika veza temeljem ugovora o korištenju veza.
  17. Primarni način komunikacije smatra se putem e-mail adrese koju je korisnik prilikom sklapanja ugovora o korištenju stalnog veza Luci Porto Re dostavio kao svoju e-mail adresu.
  18. Predmet ugovora o korištenju stalnog veza je usluga korištenja stalnog veza u Luci Porto Re i i to u moru ili na kopnu , za razdoblje od minimalno 6 mjeseci.
  19. Smatra se da je usluga korištenja stalnog veza pružena, ako je za plovilo potpisan Ugovor o korištenju veza u pisanoj formi, između Luke Porto Re i korisnika.
  20. Smatra se da je ugovor valjano sklopljen ukoliko je Luka Porto Re zaprimila jedno od navedenog, kako slijedi:
   • Putem e-mail-a zaprimila potpisani primjerak ugovora;
   • Putem e-mail-a zaprimila obavijest od Korisnika da se slaže s predloženim ugovorom o korištenju stalnog veza;
   • Zaprimila elektroničku potvrdu;
   • Zaprimila uplatu ugovorne naknade za korištenje stalnog veza;
   • Zaprimila potpisani primjerak ugovora.
  21. Luka Porto Re određuje stalni vez za pojedino plovilo sukadno Pravilniku o načinu održavanja reda u gospodarskom korištenju dijelova lokalnih luka otvorenih za javni promet Bakarac, Dobra i Kraljevica, na području Županijske lučke uprave Bakar – Kraljevica – Kostrena i svom planu vezova. Luka Porto Re je ovlaštena po potrebi, prema svojoj samostalnoj procjeni , premjestiti plovilo za koje je sklopljen ugovor o korištenju stalnog veza, na drugi vez unutar Luke Porto Re za što joj nije potrebno odobrenje korisnika stalnog veza, ali će o navedenoj promjeni veza korisnika pravovremeno obavijestiti. Promjena veza unutar Luke Porto Re tijekom trajanja ugovora nema utjecaja na odgovornost Luke Porto Re.
  22. Uz potpisani ugovor o korištenju stalnog veza, Korisnik veza dužan je Luci Porto Re predati kopiju dokumenta kojim dokazuje vlasništvo ii pravo korištenja, kopiju putovnice ili osobne iskaznice fizičke osobe Korisnika veza odnosno izvod iz registra za pravnu osobu.
  23. Luka Porto Re se Korisniku veza obvezuje dati na korištenje vez u skladu sa Općim uvjetima poslovanja, ugovorom o korištenju stalnog veza , cjenikom i Pravilnikom o načinu održavanja reda u gospodarskom korištenju dijelova lokalnih luka otvorenih za javni promet Bakarac, Dobra i Kraljevica, na području Županijske lučke uprave Bakar – Kraljevica – Kostrena.
  24. Ugovor o korištenju stalnog veza sklapa se na razdoblje od minimalno 6 mjeseci. Ugovor o korištenju stalnog veza Korisnik veza ne može prenijeti a druge osobe , niti može vrijediti za drugo plovilo. Ukoliko Korisnik veza tijekom važenja Ugovora o korištenju stalnog veza prenese ili izgubi pravo na posjed plovila ( zbog promjene vlasništva, prestanka ili zaključivanja novog ugovora o leasingu ili zakupu, ulaska u posjed plovila hipotekarnog vjerovnika, itd.), dužan je u roku od 7 dana od te promjene o istoj, pisanim putem obavijestiti Luku Porto Re te dostaviti ime i adresu novog posjednika. U tom slučaju Luka Porto Re može jednostrano raskinuti ugovor te prema svojoj slobodnoj procjeni izmjestiti plovilo na suhi vez ili drugi odgovarajući vez.
  25. Luka Porto Re je ovlaštena u daljnjih 6 mjeseci od isteka ugovora s ranijim korisnikom veza na objektivno primjeren način utvrditi tko je novi korisnik, te ukoliko nije bilo moguće utvrditi tko je novi vlasnik ili sa novim korisnikom nije sklopila ugovor ili nije regulirala obveze, pokrenuti postupak naplate dugovanja prema ranijem korisniku isključivo na plovilo koje se nalazi u Luci Porto Re na vezu koji je odredila Luka Porto Re sukladno prethodnom stavku.
  26. Smatra se da je korisnik uredno obaviješten o raskidu ugovora ukoliko mu je na e-mail adresu koju je sam dostavio Luci Porto Re , od strane Luke Porto Re upućena izjava o raskidu ugovora o korištenju veza s obračunom svih do tada nastalih troškova.
  27. Smatra se da je Luka Porto Re uredno obaviještena o raskidu ugovora o korištenju veza od strane korisnika, ukoliko je obvijest dostavljena na e-mail adresu Luke Porto Re naznačenu kao e-mail adresu za komunikaciju, što ne oslobađa korisnika od obaveze namirenja ukupnih troškova Luke Porto Re.
  28. Kod utvrđivanja razloga za raskid ugovora, Luka Porto Re ima autonomno pravo ocijeniti osnovanost tih razloga i u tom slučaju prema svojoj slobodnoj procjeni izmjestiti plovilo na drugi odgovarajući vez.
  29. U slučaju raskida ugovora sa korisnikom, isti mora platiti naknadu za raskid ugovora u iznosu od 7500 kn.
  30. Luka Porto Re stječe pravo zadržavanja plovila i založno pravo na plovilu i opremi za sva nepodmirena potraživanja s osnova pruženih usluga, mjera poduzetih na trošak korisnika stalnog veza, potraživanja s osnova naknade štete, te za druga potraživanja nastala s osnova ovih Općih uvjeta poslovanja i važećeg Pravilnika o načinu održavanja reda u gospodarskom korištenju dijelova lokalnih luka otvorenih za javni promet Bakarac, Dobra i Kraljevica, na području Županijske lučke uprave Bakar – Kraljevica – Kostrena.
  31. Korisnik veza je sugasan da Luka Porto Re može bez svakog daljnjeg pitanja i odobrenja u navedenim slučajevima vršiti svoje založno pravo i pravo zadržavanja plovila. Luka Porto Re može prema vlastitoj procjeni donijeti odluku o smještaju plovila na kopno radi zaštite svojih potraživanja. Korisnik veza preuzima na sebe teret svih novonastalih troškova.
  32. Usluga korištenja tranzitnog veza pruže se temeljem neformalnog ugovora koji se smatra zaključenim u trenutku kad plovilo pristane u Luci Porto Re i veže se na vez u Luci Porto Re te samim time korisnik usluge tranzitnog veza prihvaća ove Opće uvjete poslovanja u cijelosti, bez mogućnosti izmjene. Korisnik tranzitnog veza je osoba koja u vrijeme korištenja tranzitnog veza ima posjed na plovilu.
  33. Luka Porto Re određuje tranzitni vez za pojedino plovilo sukladno Pravilniku o načinu održavanja reda u gospodarskom korištenju dijelova lokalnih luka otvorenih za javni promet Bakarac, Dobra i Kraljevica, na području Županijske lučke uprave Bakar – Kraljevica – Kostrena i svom planu vezova, ovisno o dostupnosti tranzitnih vezova u vrijeme dolaska plovila u marinu i to na način da prilikom najavljenog dolaska plovila u Luku Porto Re mornar dočekuje plovilo i dodjeljuje vez.
  34. Kada plovilo pristaje u Luku Porto Re i priveže se na vez, korisnik plovila dužan je Luci Porto Re predati plovidbenu dozvolu za plovilo ( odnosno odgvarajući dokument koji omogućuje isplovljavanje).
  35. Luka Porto Re zadržava za sobom pravo prekinuti uslugu pružanja veza.
  36. Korisnik veza je sugasan da Luka Porto Re može bez svakog daljnjeg pitanja i odobrenja u navedenim slučajevima vršiti svoje založno pravo i pravo zadržavanja plovila. Marina može prema vlastitoj procjeni donijeti odluku o smještaju plovila na kopno radi zaštite svojih potraživanja. Korisnik veza preuzima na sebe teret svih novonastalih troškova.
  37. Korisnik tranzitnog veza u obvezi je pridržavati se svih pravila te obveza navedenih u općim uvjetima poslovanja Luke Porto Re.
  38. Mjerodavno pravo za ove Opće uvjete poslovanja i za sve ugovore koje po ovim Općim uvjetima korisnici usluga zaključe s Lukom Porto Re jest hrvatsko pravo.
  39. Za sve sporove proizašle iz ugovora zaključenih po ovim Općim uvjetima poslovanja nadležan je sud u Rijeci. U slučaju spora, mjerodavan je hrvatski tekst ovih Općih uvjeta poslovanja.